Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
 
Aan
www.wolkyshop.nl - De Wolky Shop Leiden
Nieuwe Rijn 15
2312 JC LEIDEN
info@wolkyshop.nl 


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op: (*)
Ontvangen op: (*)
Naam/Namen consument:
Adres consument:
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is